Regulamin sklepu internetowego agencjakorpo.pl

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki każdej ze Stron.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.agencjakorpo.pl realizuje Korporacja Stylu Inga Tomala z siedzibą w Dankowicach, 43-331 ul. Podlesie 23, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nr NIP 549-21-52-970

§ 1
Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla niej charakter zawodowy;
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego,
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient
 4. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf)
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,
 6. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.agencjakorpo.pl/sklep, na której prowadzona jest sprzedaż produktów i usług
 7. Sprzedawca – Korporacja Stylu Inga Tomala z siedzibą w Dankowicach, 43-331 ul. Podlesie 23.
 8. Administrator Danych Osobowych – Korporacja Stylu Inga Tomala z siedzibą w Dankowicach, 43-331 ul. Podlesie 23.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Na stronie można kupić produkty takie jak: produkty pdf, ebooki, zwane dalej Produktami.
 2. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Umowa zakupu zostaje zawarta w momencie dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury,  linków do pobrania regulaminu;
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 9. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego następujących wymagań technicznych:
  a. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  b. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  c. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 10. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie .PDF, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymieniony plik (np. AdobeReader) i umożliwią mu korzystanie z produktu elektronicznego.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Zamówienia można składać 24 h/dobę.
 2. Zakup odbywa się bez możliwości założenia konta w Sklepie.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  – dodanie do koszyka produktu;
  – uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz danych do faktury;
  – wybór rodzaju płatności;
  – zaakceptowanie regulaminu Sklepu (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu);
  – złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”;
  – dokonanie płatności za zamówiony produkt;
 4. Umowa zakupu zostaje zawarta w momencie dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 5. Płatności należy dokonać w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia na stronie www.agencjakorpo.pl
 6. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu.

§ 4 Odstąpienie od umowy

Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail na adres: hello@agencjakorpo.pl lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Konsument może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail: hello@agencjakorpo.pl lub adres Sprzedawcy wskazany w § 1.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

Produkty elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych i plików cookies, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są dostępne w Polityce prywatności.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  a. imię i nazwisko oraz adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu
  b. adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.
 7. Dane osobowe, zebrane w celu:
  a. świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  – reklamacyjnej obsługi Konsumentów;
  – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy lub Konsumentowi;
  – wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  – świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.